نقش مانور در عملیات رزم
28 بازدید
محل نشر: مجله دانش نظامی- 1373
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی